Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Geldig vanaf 1 oktober 2019

ALGEMENE VOORWAARDEN OMEGA ENERGIETECHNIEK BV

Artikel 1. Identiteit van de verkoper

Omega Energietechniek, handelend onder de naam:

 • Omega Energietechniek
 • Omega Training
 • Omega Inspectie
 • Omega Meetmiddelen
 • Omega Safetools

Techniekweg 14

4143 HV Leerdam

Telefoonnummer +31 (0)88 20 56 101

E-mail adres: info@omega-energietechniek.nl

KvK nummer 63999676

BTW NR NL853847101B01

 

Artikel 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Omega Energietechniek BV en haar handelsnamen, én prevaleren boven de algemene voorwaarden van de wederpartij, ook indien Omega Energietechniek BV deze algemene voorwaarden van wederpartij niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing of van het van toepassing verklaren van de eigen algemene-, aanbestedings-, inkoop- of andere voorwaarden door wederpartij wordt door Omega Energietechniek BV niet aanvaard.

Indien deze algemene voorwaarden door Omega Energietechniek BV wordt meegeleverd bij een overeenkomst en wederpartij accepteert de betreffende overeenkomst, dan aanvaardt de wederpartij ook deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor toekomstige overeenkomsten tussen en wederpartij, tenzij anders bepaald.

Artikel 3. Definities

 • Overeenkomst: de overeenkomst(-en) tussen Omega Energietechniek BV en wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • Werkzaamheden: Werkzaamheden zijn alle handelingen ten uitvoer van een Overeenkomst tussen Omega Energietechniek BV en wederpartij

Artikel 4. Aanbieding

De aanbieding of offerte (hierna tezamen: aanbieding) van Omega Energietechniek BV is vrijblijvend. Omega Energietechniek BV kan zijn aanbieding na ontvangst van aanvaarding door wederpartij herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en deze termijn is nog niet verstreken.

Een aanbieding van Omega Energietechniek BV, is 30 dagen geldig, tenzij Omega Energietechniek BV voortijdig deze herroept.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Omega Energietechniek zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Monnelinge toezeggingen verbinden Omega Energietechniek slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van Omega Energietechniek gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Omega Energietechniek kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Omega Energietechniek bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument/bedrijf binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van Omega Energietechniek zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Omega Energietechniek geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Verplichtingen Omega Energietechniek BV

Omega Energietechniek BV zal wederpartij tijdig en zover redelijk adequaat infomeren over alles wat voor de uitvoering van de Overeenkomst relevant is.

Tekeningen, specificaties, beschrijvingen of andere documentatie die Omega Energietechniek BV verstrekt aan wederpartij ter informatie, zijn indicatief van aard. Omega Energietechniek BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onjuistheid van deze documenten tenzij dit schriftelijk is afgesproken.

Artikel 7. Verplichten wederpartij

Wederpartij zal op eigen kosten aan Omega Energietechniek BV alle materialen, informatie en gegevens tijdig beschikbaar stellen die Omega Energietechniek BV nodig acht voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Wederpartij kan Omega Energietechniek BV alleen toegang tot ruimtes weigeren indien Omega Energietechniek BV deze toegang niet nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

Indien wederpartij het hiervoor bepaalde verzuimt en het gevolg voor Omega Energietechniek BV is directe of indirecte schade dan stelt wederpartij Omega Energietechniek BV schadeloos.

Artikel 8. Verbodsovername personeel

Het is de wederpartij, gedurende de duur van een Overeenkomst en één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van Omega Energietechniek BV die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel op andere wijze voor zich te laten werken.

Indien wederpartij in strijd met het hiervoor bepaald handelt dan verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete ten belope van vier bruto jaarsalarissen van de betreffende medewerker.

Artikel 9. Prijzen

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in EURO, exclusief verzendkosten en exclusief 21% BTW, Tenzij anders vermeld.

Artikel 10. Zichttermijn / herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.

Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Omega Energietechniek BV heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Omega Energietechniek. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele ongeopende verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien het bestelde artikel een speciale bestelling is zal deze niet retour worden genomen, dit zal kenbaar gemaakt worden op de website of aan de klant. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Omega Energietechniek er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

Artikel 11. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Omega Energietechniek dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Omega Energietechniek houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

Omega Energietechniek respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Omega Energietechniek maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 12. Garantie

Omega Energietechniek garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid zoals omschreven bij het artikel, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van Omega Energietechniek komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Omega Energietechniek is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Omega Energietechniek) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Omega Energietechniek. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Omega Energietechniek schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door Omega Energietechniek gegrond worden bevonden, zal Omega Energietechniek naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Omega Energietechniek en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Omega Energietechniek tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Omega Energietechniek gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Omega Energietechniek voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Omega Energietechniek is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

Deze garantie geldt niet indien:

 • en zolang de afnemer jegens Omega Energietechniek in gebreke is;
 • de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
 • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Omega Energietechniek en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 13. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Omega Energietechniek en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Omega Energietechniek op haalbaarheid is beoordeeld.

Omega Energietechniek behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 14. Afbeeldingen en foto’s

15.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Omega Energietechniek gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 15. Overmacht

Omega Energietechniek is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Meetmiddelen.eu alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Omega Energietechniek behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Meetmiddelen.eu gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Omega Energietechniek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Omega Energietechniek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden is Omega Energietechniek slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Omega Energietechniek toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Omega Energietechniek verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan

Omega Energietechniek is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het

werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derde is Omega Energietechniek nimmer aansprakelijk

De door Omega Energietechniek te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door koper te betalen prijs gering is in verhouden tot de omvang van de door koper geleden schade.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

Alle voor werkzaamheden bestemde zaken of tijdens werkzaamheden gebruikte zaken, blijven uitsluitend eigendom van Omega Energietechniek BV, totdat alle vorderingen die Omega Energietechniek BV op wederpartij heeft of zal krijgen volledig zijn betaald, inclusief de verplichten wegens tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen.

Wanneer de wederpartij uit de Omega Energietechniek BV geleverde goederen een nieuw zaak vormt, inclusief zaaksvorming, dient de wederpartij Omega Energietechniek BV schadeloos te stellen.

Indien de zaken worden verwerkt, bewerkt of vermengd, vergoed de wederpartij de kosten die Omega Energietechniek BV heeft gemaakt, de vergoeding zal minimaal een bedrag van gelijke waarde van de verloren zaken bedragen.

Indien de wederpartij één van haar contractuele verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer zij is of wordt geliquideerd c.q. overlijdt, Wettelijke regeling Schuldsanering Natuurlijk Personen, surséance van betaling of haar faillissement is of wordt aangevraagd, is Omega Energietechniek BV gerechtigd om de overeenkomst als ontbonden door de wederpartij te beschouwen en is Omega Energietechniek BV gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechtelijk tussenkomst alle niet (geheel) betaalde zaken of zaken waarop voor Omega Energietechniek BV eigendomsvoorbehoud op rust terug te vorderen.

Eigendom van alle door Omega Energietechniek aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Omega Energietechniek zolang de afnemer de vorderingen van Omega Energietechniek uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Meetmiddelen.eu wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

De door Omega Energietechniek geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Omega Energietechniek of een door Omega Energietechniek aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Omega Energietechniek haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Omega Energietechniek zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Omega Energietechniek

Artikel 18. Intellectueel eigendom

Omega Energietechniek BV mag tijdens de werkzaamheden tekeningen, schetsen of andere documenten maken van de elektrische installatie en/of elektrische arbeidsmiddelen. Omega Energietechniek BV behoudt hierop het intellectueel eigendomsrecht.

Wederpartij vrijwaart Omega Energietechniek BV en stelt Omega Energietechniek BV schadeloos voor vorderingen van derden, die een verband houden met betreffende tekeningen, schetsen of andere documenten waarop intellectueel eigendomsrecht heeft.

Artikel 19. Meerwerk

Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, kan dit voor Omega Energietechniek BV extra kosten met zich meebrengen. Deze direct of indirecte kosten worden door wederpartij vergoed tenzij deze kosten door Omega Energietechniek BV voorkomen hadden kunnen worden. Van dit artikel kan worden afgeweken in de Overeenkomst.

Artikel 20. Vertraging

Omega Energietechniek BV heeft recht op schadeloosstelling ingeval van vertraging of verlening van de Werkzaamheden, indien de betreffende vertraging of verlening niet te wijten is aan de schuld van Omega Energietechniek BV.

Artikel 21. Geheimhouding en zorgvuldigheid

Partijen zullen alle informatie geheimhouden die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van de andere partij hebben ontvangen of op andere wijze hebben kennisgenomen. Partijen zullen dergelijke informatie uitsluitend gebruiken voor de vervulling van hun verplichtingen in het kader van de Overeenkomst. Dit artikel zal onverminderd van kracht blijven ondanks het beëindigen of ontbinden van de Overeenkomst. De Werkmethode van Omega Energietechniek BV wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd.

Indien wederpartij in strijd met het hiervoor bepaald handelt dan verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500,–.

Omega Energietechniek BV heeft het recht tot het verstrekken van informatie aan derden indien dit in het belang van de Overeenkomst is. Wederpartij heeft het recht tot het verstrekken van informatie aan derden, indien Omega Energietechniek BV hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing op informatie die:

 • openbaar is dan wel openbaar wordt zonder onrechtmatige toedoen door partijen, of
 • aan de ontvangende partij rechtmatig door een derde beschikbaar wordt gesteld zonder verplichting tot geheimhouding, of
 • aantoonbaar reeds voor de ontvangst ervan rechtmatig in het bezit was van de ontvangende partij, of
 • in een schriftelijk document door de andere partij als niet-vertrouwelijk is bestempeld, of
 • de ontvangede partij op grond van een wettelijke verplichting, dan wel op grond van een zorgvuldigheidsnorm, publiceert of aan de betreffende autoriteit kenbaar maakt.

Artikel 22. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Omega Training & Inspectie

De hieronder volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten en uitvoeringen uitgevoerd door de divisie Omega Training & Inspectie:

Artikel 23. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Omega Energietechniek BV, én prevaleren boven de algemene voorwaarden van de wederpartij, ook indien Omega Energietechniek BV deze algemene voorwaarden van wederpartij niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing of van het van toepassing verklaren van de eigen algemene-, aanbestedings-, inkoop- of andere voorwaarden door wederpartij wordt door Omega Energietechniek BV niet aanvaard.

Indien deze algemene voorwaarden door Omega Energietechniek BV wordt meegeleverd bij een overeenkomst en wederpartij accepteert de betreffende overeenkomst, dan aanvaardt de wederpartij ook deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor toekomstige overeenkomsten tussen en wederpartij, tenzij anders bepaald.

Artikel 24. Definities

Overeenkomst: de overeenkomst(-en) tussen Omega Energietechniek BV en wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Werkzaamheden: Werkzaamheden zijn alle handelingen ten uitvoer van een Overeenkomst tussen Omega Energietechniek BV en wederpartij.

Artikel 25. Aanbieding

De aanbieding of offerte (hierna tezamen: aanbieding) van Omega Energietechniek BV is vrijblijvend. Omega Energietechniek BV kan zijn aanbieding na ontvangst van aanvaarding door wederpartij herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en deze termijn is nog niet verstreken.

Een aanbieding van Omega Energietechniek BV, is 30 dagen geldig, tenzij Omega Energietechniek BV voortijdig deze herroept.

Artikel 26. Verplichtingen Omega Energietechniek BV

Omega Energietechniek BV zal wederpartij tijdig en zover redelijk adequaat infomeren over alles wat voor de uitvoering van de Overeenkomst relevant is.

Tekeningen, specificaties, beschrijvingen of andere documentatie die Omega Energietechniek BV verstrekt aan wederpartij ter informatie, zijn indicatief van aard. Omega Energietechniek BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onjuistheid van deze documenten tenzij dit schriftelijk is afgesproken.

Artikel 27. Verplichten wederpartij

Wederpartij zal op eigen kosten aan Omega Energietechniek BV alle materialen, informatie en gegevens tijdig beschikbaar stellen die Omega Energietechniek BV nodig acht voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Wederpartij kan Omega Energietechniek BV alleen toegang tot ruimtes weigeren indien Omega Energietechniek BV deze toegang niet nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

Indien wederpartij het hiervoor bepaalde verzuimt en het gevolg voor Omega Energietechniek BV is directe of indirecte schade dan stelt wederpartij Omega Energietechniek BV schadeloos.

Artikel 28. Verbodsovername personeel

Het is de wederpartij, gedurende de duur van een Overeenkomst en één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van Omega Energietechniek BV die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel op andere wijze voor zich te laten werken.

Indien wederpartij in strijd met het hiervoor bepaald handelt dan verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete ten belope van vier bruto jaarsalarissen van de betreffende medewerker.

Artikel 29. Eigendomsvoorbehoud

Alle voor werkzaamheden bestemde zaken of tijdens werkzaamheden gebruikte zaken, blijven uitsluitend eigendom van Omega Energietechniek BV, totdat alle vorderingen die Omega Energietechniek BV op wederpartij heeft of zal krijgen volledig zijn betaald, inclusief de verplichten wegens tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen.

Wanneer de wederpartij uit de Omega Energietechniek BV geleverde goederen een nieuw zaak vormt, inclusief zaaksvorming, dient de wederpartij Omega Energietechniek BV schadeloos te stellen.

Indien de zaken worden verwerkt, bewerkt of vermengd, vergoed de wederpartij de kosten die Omega Energietechniek BV heeft gemaakt, de vergoeding zal minimaal een bedrag van gelijke waarde van de verloren zaken bedragen.

Indien de wederpartij één van haar contractuele verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer zij is of wordt geliquideerd c.q. overlijdt, Wettelijke regeling Schuldsanering Natuurlijk Personen, surséance van betaling of haar faillissement is of wordt aangevraagd, is Omega Energietechniek BV gerechtigd om de overeenkomst als ontbonden door de wederpartij te beschouwen en is Omega Energietechniek BV gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechtelijk tussenkomst alle niet (geheel) betaalde zaken of zaken waarop voor Omega Energietechniek BV eigendomsvoorbehoud op rust terug te vorderen.

Artikel 30. Intellectueel eigendom

Omega Energietechniek BV mag tijdens de werkzaamheden tekeningen, schetsen of andere documenten maken van de elektrische installatie en/of elektrische arbeidsmiddelen. Omega Energietechniek BV behoudt hierop het intellectueel eigendomsrecht.

Wederpartij vrijwaart Omega Energietechniek BV en stelt Omega Energietechniek BV schadeloos voor vorderingen van derden, die een verband houden met betreffende tekeningen, schetsen of andere documenten waarop intellectueel eigendomsrecht heeft.

Artikel 31. Meerwerk

Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, kan dit voor Omega Energietechniek BV extra kosten met zich meebrengen. Deze direct of indirecte kosten worden door wederpartij vergoed tenzij deze kosten door Omega Energietechniek BV voorkomen hadden kunnen worden. Van dit artikel kan worden afgeweken in de Overeenkomst.

Artikel 32. Vertraging

Omega Energietechniek BV heeft recht op schadeloosstelling ingeval van vertraging of verlening van de Werkzaamheden, indien de betreffende vertraging of verlening niet te wijten is aan de schuld van Omega Energietechniek BV.

Artikel 33. Geheimhouding en zorgvuldigheid

Partijen zullen alle informatie geheimhouden die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst van de andere partij hebben ontvangen of op andere wijze hebben kennisgenomen. Partijen zullen dergelijke informatie uitsluitend gebruiken voor de vervulling van hun verplichtingen in het kader van de Overeenkomst. Dit artikel zal onverminderd van kracht blijven ondanks het beëindigen of ontbinden van de Overeenkomst. De Werkmethode van Omega Energietechniek BV wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd.

Indien wederpartij in strijd met het hiervoor bepaald handelt dan verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500,–.

Omega Energietechniek BV heeft het recht tot het verstrekken van informatie aan derden indien dit in het belang van de Overeenkomst is. Wederpartij heeft het recht tot het verstrekken van informatie aan derden, indien Omega Energietechniek BV hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing op informatie die:

– openbaar is dan wel openbaar wordt zonder onrechtmatige toedoen door partijen, of
-aan de ontvangende partij rechtmatig door een derde beschikbaar wordt gesteld zonder verplichting tot geheimhouding, of
– aantoonbaar reeds voor de ontvangst ervan rechtmatig in het bezit was van de ontvangende partij, of
– in een schriftelijk document door de andere partij als niet-vertrouwelijk is bestempeld, of
– de ontvangede partij op grond van een wettelijke verplichting, dan wel op grond van een zorgvuldigheidsnorm, publiceert of aan de betreffende autoriteit kenbaar maakt.

Artikel 34. Annulering

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien het aantal aanmeldingen van deelnemers aan een open training naar het oordeel van opdrachtnemer onvoldoende is, voorafgaand aan de start van de betreffende open training deze (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het opdrachtnemer vrij om met opdrachtgever overeen te komen dat de training op een ander moment of op een andere locatie zal plaatsvinden dan wel om de inschrijving niet te accepteren c.q. de training te annuleren. Indien opdrachtnemer de inschrijving niet accepteert c.q. de training annuleert zal opdrachtnemer de reeds door opdrachtgever betaalde prijs voor de betreffende training restitueren, maar is opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van opdrachtgever in verband hiermee.
 2. Opdrachtgever heeft voorafgaand aan de start van een training het recht de betreffende training te annuleren onder de volgende voorwaarden. De annulering door opdrachtgever kan uitsluitend per aangetekende brief aan opdrachtnemer plaatsvinden. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door opdrachtnemer. In geval van annulering zoals hiervoor vermeld geldt (onverminderd de bedenktijd voor een overeenkomst op afstand) dat opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen:
 3. bij annulering / verplaatsing tot 3 weken voor aanvang van de training: 10% van de trainingskosten met een minimum van € 35,– administratiekosten
 4. bij annulering / verplaatsing korter dan 3 weken voor aanvang van de opleiding: de volledige afgesproken prijs voor de training; De geplande startdatum van de training geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering. Opdrachtgever ontvangt 50% korting op een vervolgtraining.

Artikel 35. Uitval docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal opdrachtnemer – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal opdrachtnemer opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering vaneen docent heeft opdrachtgever geen recht op een (schade)vergoeding. Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van trainingsdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. De uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering van een training door opdrachtgever.

Artikel 36. Toepasselijk Recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Meer informatie over trainingen?

Neem contact met ons op

Onze cursussen

Wil je meer weten over de NEN 3140, het installeren, opleveren & inspecteren van zonnepanelen of over het keuren van ladders, trappen en rolsteigers? Omega Training & Inspectie is zeer ervaren en gemotiveerd om je alle ins en outs over techniek en veiligheid bij te brengen tijdens één van onze cursussen.